අර්ඩුයිනෝ සදහා PROGRAMINO IDE එක භාවිතා කරමු

PROGRAMINO යනු Arduino / Genuino හෝ අනුකූල මයික්‍රොකොන්ට්රෝලර් පුවරු සඳහා පහසු සහ පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකි IDE එකකි.

Arduino, Genuino සහ අනුකූල මයික්‍රොකොන්ට්රෝලර් පුවරු සඳහා පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකි IDE එකක් වේ. Arduino සඳහා Prograino IDE  එක. භාවිතයට පහසු සංස්කාරක, පවතින අතර විවිධ මෙවලම් සහ Arduino IoT යෙදුම් සඳහා වන ඔබේ ව්‍යාපෘති අදහස ඉක්මනින් වැඩසටහන්ගත කිරීම පහසු කරයි

PROGRAMINO පහත කේතීකරණ භාෂා සහ ගොනු සඳහා සහය දක්වයි
 
 • Arduino/Genuino (preferred language), C, C++, C Header, HTML & HTML 5, JavaScript, CSS, Text-Files.
 • මෙම සියලු භාෂාවන් සින්ටැක්ස් ඉස්මතු කිරීම සහ කේත ස්වයං සම්පුර්ණ කිරීම සඳහා සහය දක්වයි.
 
 

 
Custom Syntax-Highlighting and Syntax-Style 
 
 • Customize your IDE and share the style with other users. Programino has a import/export function for schemes.
 • Programino  හි පරිශීලක සාදන ලද විචල්‍යයන් සඳහා ගතික සින්ටැක්ස් ඉස්මතු කිරීම සඳහා සහය දක්වයි.
 
 
 

 
Code Autocompletion, Snippets and Information “hints”
 
 • This feature makes coding fast and easy.
 • Frequently used commands can be accessed via snippets.
 • General information (Hints) about the commands help you for faster programming.
 
 

 
 
Code Folding
 
 • Code folding makes it more manageable.
 • With a button in the toolbar, can all be folded or unfolded.
 • It is also possible folding individual areas.
 
 

 
Bookmarks
 
 • So you can quickly find often used code sections (also between different files).
 
 

 
Find & Replace
 
 • Advanced search and replace function with regex option.
 
 
 
 • Advanced fast reference search function.
 
 

 
Simple IDE and Editor Configuration
 
 • Basic editor settings.
 
 
 • Font, color and IDE scheme settings.
 
 
 • Customize your default template.
 
 
 • Arduino verify and upload settings.
 
 
 • Configer your own user board (Teensy, eHajo, Atmel, Pretzel board etc.) or use a external programmer.
 
 

 
Project Explorer
 
 • Quickly open and add files to your project.
 
 

 
Object Explorer
 
 • Find functions quickly in your program.
 
 

 
Hex-File Extraction for Production
 
 • Extract and stores the HexFile.
 • This Hex-File can be transferred with AVRDUDE or other Arduino bootloader tool on a board with a Arduino bootloader.
 
 

 
Hardware Viewer
 
 • So you always have an overview of your Arduino and Genuino boards when programming.
 
 

 
2x UART-Terminals
 
 • With the terminal you can communicate with the Arduino and Genuino boards.
 • Baudrate between 300 and 250.000 Baud.
 • Representation of the values in ASCII, HEX, BYTE and BIN.
 • Open a serial terminal log file.
 • Save a serial terminal log file.
 • #Home, #Save, #Clear – commands to control the terminal similar as a VT100 terminal.
 
 

 
Value Converter
 
 • මෙම පරිවර්තකය සමඟ ඔබට විවිධ අගයන් වේගයෙන් පරිවර්තනය කළ හැකිය.
 
 

 
Dot-Matrix LCD-Designer
 
 • ඔබට ඔබේම character අර්ථ දැක්විය හැකි අතර ඔබේ කේතයේ array ලෙස එය පහසුවෙන් ඇතුළත් කළ හැකිය.
 
 
 

 
 RGB-LED Color Selector
 
 • පහසුවෙන් RGB-LEDs සදහා RGB-Color තේරිම කළ හැකිය.
 
 
 
 

 
Notepad
 
 • මෙය සමග ව්යාපෘතිය පිළිබඳ සටහන් ගැනීමට හැකි වේ.
 
 

 
Serial Analog Plotter
 
 • analog plotter සමඟ ඔබට අදාල දත්ත මිනුම් රූපමය ලෙස නිරූපණය කළ හැකිය
 
 
 

 
Arduino IDE සදාහා ෆන්ෂන් Export කළ හැකිය
 
 • තවමත් සහාය නොදක්වන බොර්ඩ් සඳහා, ඔබට ෆන්ෂන් Export කර භාවිතා කළ හැකිය.
 •  command line සහය නොදක්වන function වලදි  Arduino IDE  feature සදහා අංගය ඉතා සුදුසුය.
 • පැරණි Arduino ව්‍යාපෘති සඳහා වඩාත් සුදුසුය (Arduino IDE less 1.6 and *.pde files).

විධාන රේඛා ආධාරක ශ්‍රිතයක් නොමැති Arduino IDE අනුවාද සඳහා මෙම අංගය ඉතා සුදුසුය.

 
 
 

 
ආර්ඩුයිනෝ වල සියලුම libraries භාවිතා කළ හැකිය.
 
 • Programino මගින් ඉන්ස්ට්‍රොල් කර ඇති සියලුම Arduino libraries හදුනා ගනි.
 • අලුත් library එකක් ඉන්ස්ට්‍රොල් කිරිම  original Arduino IDE (this is then available in the Programino IDE) සමග සිදු වේ..
 • මෙහි දක්වා ඇති සියලුම Arduino libraries සහය දක්වයි. (ESP8266, Controllino, Intel Curie – Genuino 101, MPU6050, ARM boards, SHT11, eHajo boards ect.)
 
 
 
 

 
IoT සමග Arduino/Genuino ව්‍යාපෘති සදහා HTML5 Web-Editor
 
 • IoT  ව්‍යාපෘති සදහා  Programino IDE එක හි HTML editor ඇති අතර එය  HTML5 සදහා සහය දක්වයි..
 
 
 • Programino IDE සමඟ ඔබේම IoT ප්‍රොජෙක්ක්ට් පහසුවෙන් සාදන්න.
 
 
 
මෙය පිලිබද වැඩි විස්තර https://www.programino.com/ ලබා ගන්න පුලුවන් වගේම මෙය නොමිලේ ලබා දෙන සොෆ්ට්වේයා එකක් නොවේ. එය ඔබ මිලදී ගත යුතුය.

Leave A Comment